CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THỐNG KÊ - THÔNG TIN AN NINH LƯƠNG THỰC            

Trồng trọt Cultivation
Chăn nuôi Livestock
Lâm nghiệp Forestry
Thông tin về khí tượng - Thời tiết Weather
Xuất nhập khẩu nông sản Import - Export
Thông tin về sử dụng đất Land use
Xoá đói giảm nghèo Poverty Reduction
Thông tin an ninh dinh dưỡng Nutrition
STATISTICS AND FOOD SECURITY DATA BASES