CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH LƯƠNG THỰC

- FAO, Rome; http://www.fao.org
- Văn phòng FAO khu vực châu Á-Thái bình dương;
http://www.fao.org/world/regional/rap
- Văn
phòng đại diện FAO tại Việt Nam; http://www.fao.org.vn