DỰ ÁN THÔNG TIN AN NINH LƯƠNG THỰC ASEAN (AFSIS)

Khái quát về dự án

Tại cuộc họp các Bộ trưởng Nông lâm nghiệp các nước ASEAN  và các Bộ trưởng Nông lâm nghiệp các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc  (AMAF + 3) tổ chức tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, từ ngày 10-11/10/ 2002, đã phê chuẩn Dự án thiết lập hệ thống thông tin an ninh lương thực ASEAN, viết tắt là AFSIS. Dự án có thời gian hoạt động trong 5 năm, từ 2003-2007. Cục Kinh tế nông nghiệp (OAE), thuộc Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan được giao nhiệm vụ thực hiện Dự án và Vụ Thống kê và Thông tin (SID), thuộc Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) là cơ quan tài trợ thông qua Quĩ ủy thác ASEAN.

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu chung của AFSIS là tăng cường công tác kế hoạch, thực thi, giám sát và đánh giá lĩnh vực an ninh lương thực trong khối ASEAN, thông qua việc thu thập một cách có hệ thống, có tổ chức, quản lý, phân tích và phổ biến các số liệu và thông tin an ninh lương thực.

Dự án có 4 mục tiêu chính như sau:

+ Cải thiện nguồn nhân lực trong quá trình phát triển và vận hành Hệ thống thông tin an ninh lương thực (AFSIS);

+ Cải tiến cách thức và phương pháp thu thập thông tin an ninh lương thực, bao gồm thông tin về sản xuất lương thực, xuất nhập khẩu, giá cả thị trường, tiêu dùng, dự trữ của nông dân và thương gia và giám sát mùa màng ở mỗi nước;

+ Phát triển các phương pháp luận và kỹ thuật tin cậy nhằm đánh giá, dự báo chính xác khả năng đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm trong khối ASEAN;

+ Phát triển mạng thông tin nhằm trao đổi và phổ biến các số liệu thống kê và thông tin liên quan đến lĩnh vực an ninh lương thực một cách kịp thời trong phạm vị vùng.

Hoạt động của dự án

Dự án sẽ tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng cán bộ thống kê cho các nước thành viên Hiệp hội ASEAN theo 2 hướng chính: (i) Phát triển nguồn nhân lực; (ii) Phát triển mạng thông tin.

Cơ chế hoạt động của dự án

Mỗi nước thành viên sẽ cử một Điều phối viên dự án với nhiệm vụ quản lý và hỗ trợ các hoạt động của dự án, đảm bảo sự phối hợp tích cực của các cá nhân và cơ quan liên quan đến các hoạt động của dự án, tìm kiếm các hỗ trợ thích hợp khi có nhu cầu và tăng cường mối liên hệ và hợp tác với các dự án liên quan khác. Điều phối viên dự án sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động của dự án. Điều phối viên sẽ được tổ chức họp hàng năm để thảo luận, xem xét và quyết định về các vấn đề sau:

+ Kế hoạch hoạt động chi tiết của dự án;

+ Các hoạt động của dự án ở cấp vùng và cấp quốc gia;

+ Những vấn đề quan trọng khác liên quan đến việc thực hiện dự án.

Để quản lý dự án có hiệu quả và thuận lợi, một Trung tâm thông tin an ninh lương thực và đào tạo ASEAN sẽ được thiết lập với nhiệm vụ làm Văn phòng quản lý dự án, Trung tâm đào tạo vùng và Trung tâm quản lý cơ sở dữ liệu vùng. Trung tâm thông tin an ninh lương thực và đào tạo sẽ được đặt tại Cục Kinh tế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã - Thái Lan.