CÁC ĐỊA NGUỒN THÔNG TIN AN NINH LƯƠNG THỰC
An ninh lương thực và FIVIMS

FAO: Web Site của nhóm FIVIMS; http://www.fivims.net/
FAO: Web Site về An ninh lương thực;
http://www.fao.org/es/ESA/fsecurity.htm
Bộ Nông nghiệp & PTNT, Nhóm TT ANLT: Thực trạng về an ninh lương thực ở Việt Nam; 2001, 2002, 2003

Các cơ sở dữ liệu hiện có

FAO: FAOSTAT; Cơ sở dữ liệu hiện có của FAO về các số liệu thống kê ngành nông nghiệp của các nước trên thế giới; http://apps.fao.org
WHO: Cơ sở dữ liệu toàn cầu về Tình trạng suy dinh dưỡng và sự tăng trưởng ở trẻ em;
http://www.who.int/nutgrowthdb/
World Bank: Các chỉ số phát triển của thế giới; cơ sở dữ liệu hiện có;
http://www.worldbank.com/data/
United Nations : Population Information Network;
http://www.un.org/popin/

Các số liệu thống kê chung về Việt Nam

Tổng cục Thống kê: Chỉ số giá ngày nay (xuất bản hàng tháng)
Tổng cục Thống kê: Niên giám thống kê (xuất bản hàng năm)
Tổng cục Thống kê: Ðiều tra mức sống dân cư Việt Nam, 1997/98; 2000 và 2004
Tổng cục Thống kê: Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản; 1996, 2001và 2006
Bộ LÐ, TB & XH: Thống kê về lao động, thương binh và xã hội Việt Nam giai đoạn từ 1996 - 2000; 2001-2003

Nông nghiệp

FAO: Các kết nối liên quan đến các thông tin thống kê nông nghiệp; http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/ECONOMIC/ESS/ASIL/links/new.htm
FAO: Web Site của Phòng Hàng hoá và Thương mại;
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/ECONOMIC/esc
FAO: FAOSTAT; Cơ sở dữ liệu trên mạng của FAO về thống kê nông nghiệp thế giới;
http://apps.fao.org

FAO: Web Site của Ban phụ trách về gạo của thế giới;
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/riceinfo/Riceinfo.htm
FAO: Niên giám về sản lượng lương thực (xuất bản hàng năm)
Văn phòng FAO khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Bangkok): Các chỉ tiêu chính về phát triển lương thực và nông nghiệp ở khu vực châu Á
- Thái Bình Dương (xuất bản hàng năm)
FAO: Phòng Thống kê, Web Site;
http://www.fao.org/es/ESS/index.htm
FAO: Niên giám thương mại (xuất bản hàng năm)
Bộ NN & PTNT: Trung tâm tin học nông nghiệp và phát triển nông thôn, Web Site;
http://www.agroviet.gov.vn

Dinh dưỡng và tiêu dùng lương thực

Viện Dinh dưỡng quốc gia Tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em (xuất bản hàng năm, kể từ 1997)
Viện Dinh dưỡng quốc gia Ðiều tra về tiêu dùng lương thực quốc gia năm 2000; ấn phẩm năm 2002
Viện Dinh dưỡng quốc gia Chiến lược dinh dưỡng quốc gia từ 2001-2010
Bộ Y tế: Bảng về các thành phần dinh dưỡng của lương thực Việt Nam; 1997

FAO: Báo cáo quốc gia về dinh dưỡng: Việt Nam; 1999
 

Bảng cân đối lương thực

Bộ NN & PTNT, Nhóm TTANLT: Bảng cân đối lương thực, thực phẩm, Việt Nam; 2002

Bộ NN & PTNT, Nhóm TTANLT: Bảng cân đối lương thực, thực phẩm - Sổ tay hướng dẫn (Bản dịch tiếng Việt từ tài liệu của FAO); 2002
FAO: FAOSTAT; Cơ sở dữ liệu có trên mạng của FAO về thống kê nông nghiệp thế giới;
http://apps.fao.org
FAO: Bảng cân đối lương thực, thực phẩm - Sổ tay hướng dẫn; 2001
 

Thông tin thị trường

Bộ NN & PTNT, Trung tâm tin học NN & PTNT: Bản tin về sản xuất và thị trường (số ra hàng tuần)
Bộ NN & PTNT, Nhóm TTANLT: Bản tin sản xuất và thị trường nông sản (số ra hàng tháng)
Trung tâm thông tin thương mại Việt Nam: Thị trường (số ra hàng ngày)

TCTK: Chỉ số giá cả hôm nay (số ra hàng tháng)
 

Dự báo mùa màng

FAO: Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture - Food Outlook (5 số/năm)
FAO: Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture - Food Crops and Shortages (5 số/năm)
FAO: Global Information and Early Warning System Web Site;
http://www.fao.org/giews
Bộ Nông nghiệp Mỹ, Web Site; http://
www.fas.usda.gov

Thiên tai

Bộ NN & PTNT: Ban quản lý phòng chống lụt bão, Web Site; http://www.undp.org.vn/dmu/dmu/en/frame.htm

Nghèo đói và phát triển con người

Ấn phẩm của Nhóm hoạt động chống đói nghèo của Chính phủ/Nhà tài trợ/các tổ chức phi chính phủ: Nghèo, 2004
UNDP: Báo cáo tiến độ thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ; 2001, 2002, 2003, 2004
UNDP: Báo cáo về phát triển con người (xuất bản hàng năm)