NHÓM THÔNG TIN AN NINH LƯƠNG THỰC

Nhóm thông tin an ninh lương thực (FSIU) được thành lập tại Vụ Kế hoạch, Bộ NN & PTNT, nòng cốt là bộ phận Thống kê và một số cộng tác viên từ Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,...  có nhiệm vụ thu thập, xử lí, cung cấp những thông tin tin cậy liên quan đến lĩnh vực an ninh lương thực phục vụ cho các chương trình quốc gia về an ninh lương thực và xoá đói giảm nghèo. Hiện tại, hoạt động của Nhóm thông tin an ninh lương thực đang được Dự án an ninh lương thực ASEAN (AFSIS) và Chương tŕnh an ninh lương thực quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý hỗ trợ.