GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM THÔNG TIN THỐNG KÊ

Được cập nhật hàng ngày. Nội dung chủ yếu là tin sản xuất, thị trường trong và ngoài nước liên quan đến chủ đề ANLT được chọn lọc từ nhiều nguồn khác nhau.

 

Được cập nhật theo tháng. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cập nhật vào ngày 25 hàng tháng. Báo cáo có 2 phần, phần  phân tích bằng lời văn và phần phụ lục các bảng số liệu tham khảo

Được cập nhật theo tháng. Bản tin Sản xuất - Thị trường - An ninh lương thực vào ngày cuối tháng. Bản tin có 2 phần, phần  phân tích bằng lời văn và phần phụ lục các bảng số liệu tham khảo.

Được cập nhật theo năm. Bản mới nhất xuất bản năm 2005, đánh giá thực trạng ANLT năm 2004.

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG
HỆ THỐNG THỐNG KÊ NGÀNH NN & PTNT
VÀ NHU CẦU THÔNG TIN THỐNG KÊ HIỆN NAY

 

Gồm số liệu nhiều năm, được chia theo 2 thời kì, 1996-2000 và 2001-2005. Phần này hiện đang được cập nhật số liệu chính thức 2004 và sơ bộ 2005. Nguồn số liệu từ Tổng cục Thống kê và các bộ/ngành liên quan.