ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG THỐNG KÊ NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT
Phiếu số 1 điều tra khối Sở  
Phiếu số 2 điều tra khối Cục  
Phiếu số 3 điều tra khối doanh nghiệp, viện, trường  
   
Phiếu điều tra nhu cầu thông tin của cán bộ ngành NN & PTNT  
Phiếu điều tra thông tin cán bộ thống kê ngành  
   
Biểu mẫu báo cáo thống kê đối với các Sở NN và PTNT  
Biểu mẫu báo cáo thống kê đối với các đơn vị trực thuộc Bộ