Số liệu chăn nuôi (Livestocks)
  Thời ḱ (Period) Thời ḱ (Period) Thời kì (Period) Thời ḱ (Period)
1. Trâu (Buffaloes)        
    Số lượng trâu phân theo địa phương (Heads) 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
    Số lượng trâu cày kéo phân theo địa phương   2001-2005 2006-2010  
    Sản lượng thịt trâu phân theo địa phương (Meat) 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
         
2. Ḅ (Cattles)        
    Số lượng ḅ phân theo địa phương (Heads) 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
    Số lượng ḅ sữa phân theo địa phương   2001-2005 2006-2010 2011-2015
    Sản lượng sữa ḅ phân theo địa phương   2001-2005 2006-2010 2011-2015
    Sản lượng thịt ḅ phân theo địa phương (Meat) 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
         
3. Lợn (Pigs)        
    Số lượng lợn phân theo địa phương (Heads) 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
    Số lượng lợn nái phân theo địa phương   2001-2005 2006-2010 2011-2015
    Số lượng lợn thịt phân theo địa phương   2001-2005 2006-2010 2011-2015
    Sản lượng thịt lợn phân theo địa phương (Meat) 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
         
4. Gia cầm (Poultry)        
    Số lượng gia cầm phân theo địa phương (Heads) 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
    Số lượng gà phân theo địa phương   2001-2005 2006-2010 2011-2015
    Số lượng vịt, ngan, ngỗng phân theo địa phương   2001-2005 2006-2010 2011-2015
    Sản lượng thịt gia cầm phân theo địa phương (Meat) 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
    Số lượng trứng gia cầm phân theo địa phương (Eggs)   2001-2005 2006-2010 2011-2015
         
5. Hươu, nai, dê cừu        
    Số lượng hươu nai phân theo địa phương   2001-2005 2006-2010 2011-2015
    Số lượng dê cừu phân theo địa phương   2001-2005 2006-2010 2011-2015
         
6. Ong mật        
    Số lượng tổ ong phân theo địa phương   2001-2005 2006-2010  
    Sản lượng mật ong phân theo địa phương   2001-2005 2006-2010 2011-2015
7. Ngựa        
    Số lượng ngựa phân theo địa phương       2011-2015
8. Tằm        
    Sản lượng kén tằm phân theo địa phương       2011-2015