Dữ liệu về đi ngho (Poverty Reduction Data)

Chỉ số Gini 2001

Tỷ lệ hộ ngho 2001 phn theo vng

Tỷ lệ hộ ngho 2002 phn theo tỉnh

Tỷ lệ hộ ngho năm 2004 phn theo tỉnh

Tỷ lệ hộ ngho năm phn theo địa phương 2005, 2006, 2007

Tỷ lệ hộ ngho năm 2008 - 2009

Kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2010

Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011

Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012

Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013

Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014